Национален военен университет "Васил Левски"

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на заседание, проведено на 06.10.2016 г.  (протокол № 20),  взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски”  - гр. Велико Търново на основание на обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни) със срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години. Определя капацитет на висшето училище от 4200 курсанти, студенти и докторанти.

НАОА дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Направление ОКС
Оценка
Капацитет Акредитацията е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до:
Институционална акредитация
бакалавър
магистър
доктор
9,17
4200 06.10.2016 г. 06.10.2022 г. 06.10.2021 г.