ФАКУЛТЕТ „ЛОГИСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Декан на факултета:
 
Заместник-декан на факултета:
 
„Деканат”
Старши експерт Ася Николаева Соколова-Балъкова
Старши експерт Цветелина Николаева Славчева
Старши специалист Христина Маринова Генчева
 
Катедри: