ДОКУМЕНТИ ПО ЗРАС

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изпълнение на минимални национални изисквания и вписване на учен в Регистъра на академичния състав

Попълнените справки за наукометричните показатели да бъдат изпращани на registar@nvu.bg и бъде посочен мобилен телефон, за връзка при необходимост.

Всеки, следва ПЪРВО да попълни списъка си с публикации по публикувания образец. Публикации, неправилно описани няма да бъдат въвеждани и няма да има възможност да бъдат идентифицирани в наукометричните показатели.