Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка” е едно от основните структурни звена на Националния военен университет „Васил Левски”, като осигурява обучението на курсанти, студенти, специализанти и кадети по две основни подготовки от всички учебни планове: езиково обучение и физическа подготовка. Тези учебни дисциплини са с най-голям общ хорариум от часове и се провеждат през целия период на обучение.

Обучението на курсантите включва изучаване на общ и специализиран английски език с хорариум от 705 уч. часа, което завършва със задължително полагане на тест за определяне нивото на владеене на английски език, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 за покриване изискванията на 2-ниво на теста и 240 уч. часа по физическа подготовка, завършващо с полагане на държавен изпит, включващ теоретична и практическа част за покриване изискванията на Единния армейски тест.

Обучението на студенти е по западен език (английски, френски или немски) и/или балкански език (гръцки, турски, сръбски и румънски), в зависимост от учебния план на съответната специалност като разпределението по езици се извършва  в зависимост от учебната натовареност на академичния състав за съответната учебна годинa и 240 часа по физическа подготовка.

Департаментът се намира в централния район на НВУ „В. Левски” в град Велико Търново и заема 3-ти етаж на 1-ви учебен корпус.

Мисия: Да изгражда в специалистите системно организирани комуникативни, физически, самоорганизационни, самооценъчни и морални качества и норми, позволяващи успешно да се реализират в професионалната си дейност, както и в широк социален, икономически и културен аспект.

Цел: Да формира в обучаемите езикова компетентност и физическа култура, необходими за тяхната успешна професионалната реализация и стремеж към активен и здравословен начин на живот.

Задачи:

  1. Да организира и провежда езикова подготовка за формиране на компетентност за междуличностно разбиране и за успешна професионална дейност в мултинационална и мултикултурна среда, чрез обучение по езикова комуникация, роден и чужди езици.
  2. Да провежда курсове за  езиковата следдипломна квалификация на военнослужещи и цивилни служители от МО и БА в системата от квалификационни курсове.
  3. Да провежда изпити за определяне нивото на владеене на чужд език, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.
  4. Да организира и провежда физическа подготовка за формиране в курсантите на адекватна психо-физическа готовност за действия в екстремални условия на военно-професионална дейност и оцеляване, и за действия в сложни ситуации на професионална дейност за студентите.
  5. Да организира и провежда спортни дейности за изграждане в обучаемите на стремеж към активен и здравословен начин на живот, повишаване на физическата им дееспособност и професионална работоспособност.
  6. Да подобрява условията за обучение и повишава нивото на педагогическия процес, чрез провеждане на методическа и научно-приложна дейност, въвеждане на нови технологии и изграждане, подържане и модернизиране на учебно-материалната и спортна база.

История.

На 5 ноември 1945 г. със заповед на началника на Народно военно училище „В. Левски” ген.-лейтенант Христо Стойков, в учебното отделение се учредяват шест катедри, едната от които е „Езикови науки”, в която се преподават: български, руски, сърбохърватски, френски, немски и италиански езици.
През есента на 1952 г. към съществуващите четири, се разкрива нов (пети) цикъл – „Чужди езици”, а през 1954 отново са сведени до четири, като чуждоезиковият и физкултурният са обединени в нов – „Общи дисциплини”.
При преместването на училището във В. Търново наименованието на цикъла вече е „Общообразователен”. От 1961 г. „Чужди езици” е самостоятелна предметно-методическа комисия, която през есента на 1969 г. е реорганизирана в катедра. През 1992 г. наименованието е променено на „Езикова подготовка”. През 1996 г. с преминаване на факултетна организация се създава и катедра „Физическо възпитание и спорт” , а катедра „Езикова подготовка”, осигуряваща до тогава обучението по специалност „Филология” се преименува на „Приложна лингвистика” с едноименна специалност.
През 1999 и 2000 г. с намаляване броя на факултетите от три на един от две катедри се формира една – „Обществени науки и приложна лингвистика”, а катедра „Физическо възпитание и спорт” се трансформира в ПМК в катедра „Тактика”.
На 15.09.2005 г. се формира първият департамент, като основно звено в структурата на НВУ „В. Левски” с наименование „Чуждоезиково обучение”, с 26 души академичен и 2 души административен състав, а от 2006 г. в състава му влиза и ПМЗ „Физическа подготовка”.
През лятото на 2010 г. департаментът е преобразуван в катедра „Езиково обучение и физическа подготовка” в състава на факултет „Общовойскови”, а от 01.07.2012 г. е възстановен под същото наименование, като основно звено на НВУ „В. Левски”.

Структура.

Органи за управление на департамента са общото събрание, съветът на департамента и неговият директор. Те се избират с мандат 4 години.

Членове на общото събрание са всички членове на академичния състав на основен трудов договор.

Общото събрание включва и представители на административния персонал и на обучаемите по квоти, установени с решение на съвета на департамента.

Съветът на департамента се състои от 5 до 7 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на обучаемите. Квотите се определят от общото събрание, като членовете от академичния състав не могат да бъдат по-малко от две трети. Директорът на департамента по право е член на съвета и негов председател. Останалите му членове се избират от общото събрание с явно гласуване.

Директорът на департамента се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал. Директорът на департамента е пряко подчинен на началника на университета. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на университета по учебната и/или по научната част.

С решение на съвета на департамента е създаден помощен съвещателен орган на директора – Директорски съвет. Съветът ежеседмично провежда свои заседания, на които се обсъждат и решават текущите задачи и проблеми при организацията на учебния процес.

Преподавателите по една или сродни учебни дисциплини съставят предметно-методически звена (ПМЗ).
Председателят на предметно-методическото звено се избира от съвета на департамента по предложение на директора на департамента и се предлага на Началника на Университета за отдаване в заповед.
Председателят на предметно-методическото звено е подчинен на директора на департамента. За такъв се избира старши преподавател (преподавател) с преподавателски стаж не по-малко от 5 години или придобил образователна и научна степен „доктор”. Той отговаря за методическото и научно равнище на преподаваните в ПМЗ дисциплини.
Академичната част на департамента се състои от четири ПМЗ, както следва:
  • Предметно-методическо звено „Английски език”, обединяващо преподавателите по английски език
  • Предметно-методическо звено „Западни езици”, обединяващо преподавателите по френски и немски език.
  • Предметно-методическо звено „Балкански и източни езици”, обединяващо преподавателите по гръцки, турски, сръбски, румънски, арабски  и български език.
  • Предметно-методическо звено „Физическа подготовка”, обединяващо преподавателите по физическа подготовка.
Учебно-материална база
1. Езикови кабинети – 15, от тях:
4. Департаментът разполага с над 100 компютърни системи и разнообразна аудио-визуална апаратура, които се използват в учебния процес;
4. Спортен комплекс и спортни съоръжения;
5. Закрит стрелбищен комплекс.