Scientific conference "Logistics and public systems" - 2023

Организационният комитет

най-учтиво ви кани да участвате в работата на Научна конференция
„Логистиката и обществените системи” 2023 г., която ще се проведе

на 16-17 март 2023 г. във Велико Търново

Председател на Организационния комитет

Бригаден генерал Иван Маламов

Научни секретари:

подп. доц. д-р Николай Стефанов
подп. доц. д-р Даниел Манолов
проф. д.н. Ваня Банабакова
доц. д.н. Елица Петрова

Технически секретари:

к-н гл. ас. д-р Иван Данев
гл. ас. д-р Николай Камарашев
ас. Анелия Николова

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

български, руски, английски

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

ВОЕННА ЛОГИСТИКА

Докладите в това направление са в областта на:

Снабдяването с материални ресурси, управление на логистичната информация, експлоатация, поддръжка и ремонт на техника и въоръжение, войсково и обществено хранене, развитие, същност и основни характеристики на придвижването и транспортирането, видове транспорт, осигуряване на военна инфраструктура, предоставяне на услуги, медицинско осигуряване, логистично осигуряване, чрез договори с граждански организации и фирми, поддръжка от страна домакин, логистично осигуряване на операциите, планиране на логистичното осигуряване, развитие и форми на многонационалната логистика, гражданско-военно сътрудничество, финансово осигуряване, специфики при обучението на специалисти логистици и други.

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС ЛОГИСТИКА

Докладите в това направление са в областта на:

Развитие на логистичния сектор, управление на веригата на доставки, логистичен мениджмънт, информационни технологии и иновации в логистиката, логистиката и дистрибуцията в различните бизнес сфери, проблеми на логистиката, свързани с разпространението на COVID 19, устойчиво развитие на веригите на доставки и на доставчиците на логистични услуги, логистиката и корпоративната социална отговорност, социални практики, прилагани от доставчиците на логистични услуги, управление на риска в логистиката, логистични разходи, специфики при обучението на специалисти логистици и други.

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛНА ЛОГИСТИКА

Докладите в това направление са в областта на:

Логистика на здравеопазването, логистика при управлението на кризи, логистика при предоставянето на социални услуги, градска логистика, логистика при организиране и провеждане на публични избори, логистика на медиите, логистика при провеждане на масови мероприятия, логистика за поддържане на реда в публичното пространство, логистика на превозването на опасни товари, логистика при оказване на хуманитарна помощ, финансово осигуряване на социалната логистика и други.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 20 февруари 2023 г. в свободна форма на e-mail: conference_nvu@nvu.bg.

Потвърждение за приета заявка ще получите до 24 февруари 2023 г.

Плащане на такса за участие до 24 февруари 2023 г.

Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 28 февруари 2023 г.

Изпращане на доклада на електронен адрес conference_nvu@nvu.bg до 6 март 2023 г.

Потвърждаване на получаването му до 9 март 2023 г.

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.

Организаторите няма да публикуват доклади, които не са изпратени в указания срок, неоформени според указанията и при незаплатена в срок такса.

Дискусията по докладите е до 10 минути.

Програмата на научната конференция ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес и публикувана на сайта до 12 март 2023 г.

Сборниците с доклади ще бъдат предоставени на участниците при регистрацията, в деня на откриване на конференцията.

Сборниците доклади за докладчиците, не взели участие в работата на конференцията, ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, след провеждането на конференцията, в удобно за организаторите време.

Служебни бележки за участие в конференцията НЯМА да бъдат издавани.

ТАКСИ

Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 24 февруари 2023 г.

Важно! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.

Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява, независимо от изпратените данни за издаване на фактурата.

Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, ако в заявката е упоменато това искане. За получаването им организаторите не носят отговорност.

Авторите заплащат такса независимо от присъствието си. Таксата за участие e 40 лв.

Таксата за участие за работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” – 30 лева.

Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сертификат за участие и сборник с доклади на електронен носител.

Заплащането се извършва по банков път:

Банка ДСК - АД
Клон гр. Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF
Клон гр. Велико Търново

Основание: Такса за научна конференция – логистика 2023

Лица за контакти:

м-р гл. ас. д-р Иван Данев
гл. ас. д-р Николай Камарашев
ас. Анелия Николова

Телефони за контакти:

+359 886 328 035
+359 887 586 710
+359 886 655 974

E-mail

conference_nvu@nvu.bg

Връзки

Техническо оформление на докладите