Профил на купувача 2019 г.

Номер - НВУ „Васил Левски”

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване

Номер - АОП

НВУ-2019-15 Доставка на 2 броя употребявани автобуси
НВУ-2019-14 Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2019-13 Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции
НВУ-2019-12 Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +”, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
НВУ-2019-11 Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в две обособени позиции
НВУ-2019-10 Доставка канцеларски материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и по проекти 2019-1-BG01-КА103-061612 и 2018-1-BG-01-КА103-047056 „ЕРАЗЪМ +” в три обособени позиции
НВУ-2019-09 Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ „Васил Левски" и последваща гаранционна поддръжка по 3 обособени позиции
НВУ-2019-08 Ушиване на униформено облекло по поръчка с плат на Възложителя
НВУ-2019-07 Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-06 Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ”Васил Левски”
НВУ-2019-05 Закупуване на 3 бр. употребявани автобуси за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-04 Доставка и монтаж на кухненско оборудване и хладилна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-03 Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"
НВУ-2019-02 Кетърингово хранене - приготвяне и раздаване на готова за консумация храна в НВУ „Васил Левски” райони гр. Велико Търново и гр. Шумен
НВУ-2019-01 Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” в район гр. Велико Търново и район гр. Шумен