ПРИЕМ ПО СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

От зимния семестър на академичната 2022/2023 г. за първи път в Национален военен университет „Васил Левски” ще се приемат и обучават студенти в съвместни магистърски програми с други университети.

Новите специалности отговарят на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които могат да осъществяват проучвателна, аналитична и експертна дейност, както в областта на комуникационната и компютърна техника и технологии, така и в областта на администрацията и управлението в различни технически сфери на дейност.

Тези магистърски програми се базират на концепцията за „хибридност” на специалностите чрез съчетаване на модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите. Развитието на съвременната комуникационна и компютърна техника и технологии направи вече задължително използването им в администрацията и управлението.

Студентите, завършили всяка една от тези магистърски програми ще придобият професионална квалификация „Магистър-инженер”.

Съвместни магистърски програми със Софийски университет „Св. Климент Охридски”:

Информация за кандидатстване       

Съвместни магистърски програми с Югозападен университет „Неофит Рилски”:

Информация за кандидатстване